Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Kursy i licencje
Kurs przewodnicki


Zasady organizacji kursów, egzaminowania i nadawania uprawnień Przewodnika PTTK reguluje   


Poniższe streszczenie wprowadza w jej ogólne zasady i odnosi się do uprawnień i licencji "Przewodnika Świętokrzyskiego"


Kurs przewodnicki.

Kurs na przewodnika PTTK, obejmuje łącznie ok. 250 godz. zajęć, na które składają się wykłady teoretyczne, wycieczki piesze, autokarowe i praktyki przewodnickie zgodnie z wytycznymi ZG PTTK. W trakcie kursu uczestnicy będą poznawać historię regionu, jego atrakcje turystyczno-krajoznawcze, a także opanują niezbędną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek. Na zakończenie kursu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i specyfiki turystyki w rejonie Gór Świętokrzyskich na szlakach klasyfikowanych jako górskie lecz nie objętych przepisami o przewodnictwie górskim PTTK. Po ukończeniu w/w szkolenia każdy kursant otrzyma stosowny certyfikat. Zajęcia odbywać będą się systemem sobotnio-niedzielnym, na zasadzie zjazdów co dwa tygodnie. Planowany termin rozpoczęcia kolejnego kursu to początek października 2017r. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego, przy 15 osobach zainteresowanych kursem poinformujemy o spotkaniu organizacyjnym na którym zostanie przedstawiony harmonogram kursu.

Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs >>>

Wykaz zagadnień oraz plan wycieczek realizowanych w ramach szkolenia na Kursie na Przewodnika Świętokrzyskiego


Warunki, jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w kursie:
  1. ukończyć 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. ukończyć szkołę średnią (matura) Uwaga - do kursu można przystąpić również osoba, która nie posiada jeszcze średniego wykształcenia pod warunkiem, że przed egzaminem okaże się zdanym egzaminem maturalnym;
  3. nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego.

Egzaminy

Po przeprowadzeniu kursu odbędą się dwa egzaminy. W pierwszym - kandydaci przystępują do egzaminu pisemnego i ustnego. Osoby, które pomyślnie go zaliczą podchodzą w drugim dniu do części praktycznej. Polega ona na samodzielnym poprowadzeniu trasy wycieczki autokarowej, którą wskaże komisja egzaminacyjna. 

Koszty

Cena kursu - ok. 1500 zł/ osoba (cena obejmuje koszt organizacji wycieczek autokarowych i pieszych, wykłady, materiały szkoleniowe, bilety wstępu, etc.) Kwota ta jest równomiernie rozłożona w ratach.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu

Opłata za egzamin: 2 x 120 zł(dzień) = 240 zł. Osoby, które nie zaliczą pierwszej części egzaminu nie są dopuszczane do części praktycznej. Osoba taka może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wskazanym przez komisją egzaminacyjną.


Gdzie można się zapisać na kurs?

Oddział Świętokrzyski PTTK 
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 344-77-43
e-mail: biuro@pttkkielce.pl


Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin na Przewodnika PTTK lub zadały stosowny egzamin w przeszłości (na Przewodnika Świętokrzyskiego lub przewodnika PTTK po woj.kieleckim lub przewodnika terenowego po woj.świętokrzyskim) mogą ubiegać się o licencję "Przewodnika Świętokrzyskiego" w zakresie "usług przewodnictwa turystycznego i pilotażu, organizowania wycieczek, rajdów, i zlotów turystycznych". Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy licencyjnej jest wstąpienie do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i do jednego z kół zrzeszających Przewodników Świętokrzyskich. Osoba, która zawrze umowę licencyjną otrzymuje prawo posługiwania się znakiem towarowym „Przewodnik Świętokrzyski”, na zasadach określonych w udzielonej licencji. Licencja ponadto upoważni do szeregu zniżek w obiektach turystycznych i hotelowych (nawet do 30%), muzeach, sieci sklepów branżowych, etc. - lista szczegółowa rabatów zostanie opublikowana na naszych stronach internetowych. Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia: kierunek „Turystyka” a także Akademię Wychowania Fizycznego mają również dodatkowe punkty do egzaminu, których liczbę wyznacza uczelnia. 
Umowa licencyjna niekomercyjna  >>>

Bezterminowa, bezpłatna - przygotowana przede wszystkim dla każdego kto dotychczas posługiwał się znakiem i blachą "Przewodnik Świętokrzyski". Adresowana jest do osób chcących posługiwać się znakiem "Przewodnik Świętokrzyski" do działań nie mających znamion komercyjnych (zarobkowych) np. oprowadzania wycieczek jako wolontariusz lub nauczyciel szkolny (w ramach prowadzonej pracy zawodowej), jako członek klubu lub koła PTTK (np. w ramach imprez organizowanych dla członków klubu lub koła PTTK). 

Umowa licencyjna komercyjna >>>

Udzielana na dany rok kalendarzowy. Płatna - 120 zł brutto za dany rok kalendarzowy. Adresowana jest do osób chcących posługiwać się znakiem "Przewodnik Świętokrzyski" do działań komercyjnych (zarobkowych) z zakresu "usług w przewodnictwie turystycznym i pilotażu, organizacji wycieczek, rajdów i zlotów turystycznych". Ponadto dla podmiotów będących pośrednikami lub organizatorami turystyki istnieje możliwość zawarcia umowy licencyjnej na posługiwanie się znakiem "Przewodnik Świętokrzyski" w szerszym zakresie np. umieszczania znaku lub jego składowych na ofertach, reklamach, etc. Warunki udzielenia takiej licencji omawiane są indywidualnie z Zarządem Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

Informujemy, że zawarcie umowy licencyjnej (niekomercyjnej lub komercyjnej - w zależności od potrzeb) na posługiwanie się znakiem towarowym słowno-graficznym "Przewodnik Świętokrzyski" jest jedyną formą prawną upoważniającą do posługiwania się nim lub jego składowymi. Powyższe uregulowanie zasad posługiwania się znakiem "Przewodnik Świętokrzyski" obowiązywać będzie od dnia 01.05.2014 roku. 

Osoby lub podmioty posługujące się znakiem towarowym "Przewodnik Świętokrzyski" lub jego składowymi bez ważnej umowy licencyjnej naruszają porządek prawa regulowany ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych >>> oraz ustawą o prawie własności przemysłowej >>>
Informujemy również, że posiadamy wszelkie prawa autorskie i majątkowe do znaku słowno-graficznego "Przewodnik Świętokrzyski  PTTK" - zwanego popularnie "małą blachą przewodnicką" - mimo, że znak ten nie został przez nas zastrzeżony w UP RP. O powyższym świadczy prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach stwierdzający powyższe prawa. 

Gdzie można się zapisać na kurs lub zawrzeć umowę licencyjną?

Oddział Świętokrzyski PTTK 
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 344-77-43 lub 668 288 684
e-mail: biuro@pttkkielce.pl
Uwaga - istnieje możliwość zawarcia umowy licencyjnej przesyłając na adres biura wypełnioną umowę licencyjną (bez nadawania jej numeru!), którą po podpisaniu przez przedstawiciela Oddziału odeślemy do nadawcy. powrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs